ประกันการเดินทาง Cigna

ประกันการเดินทาง Cigna การทำประกันให้กับทุกกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยง ถือเป็นการจัดการที่มีความรัดกุมไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทาง ที่แม้ว่าจะมีลักษณะการเดินทางอย่างมีความปลอดภัย แต่ทว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ และอาจมีผลกระทบกับ เวลา ทรัพย์สิน สุขภาพ ไปจนถึงชีวิตของผู้เดินทาง


ประกันการเดินทาง CIGNA

ด้วยเหตุนี้สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการเสริมความมั่นคงของการเดินทาง สามารถมีปัจจัยรองรับ ทดแทน หรือลดปัญหาจากหนักให้เป็นเบา ดังนั้นการทำประกันการเดินทางจึงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การเดินทางมีความมั่นใจและสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น หรือได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงได้อย่างถูกต้อง

ประกันการเดินทางของ cigna คืออะไร

cigna เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประกันอย่างครอบคลุม รวมไปถึงประกันการเดินทางที่มีความจำเป็นและตอบโจทย์ต่อผู้ที่ต้องโดยสารเดินทางข้ามประเทศอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองขณะเดินทาง อีกทั้งยังมีข้อโดดเด่นด้วยมีบริการที่ทันสมัยและครอบคลุมการคุ้มครองการเดินทางในหลาย ๆ ด้าน โดยรูปแบบประกันภัยที่น่าสนใจของ cigna มีดังต่อไปนี้
1.ความคุ้มครองหลัก
เป็นลักษณะการคุ้มครองที่เน้นไปในด้านความปลอดภัยของชีวิต ของผู้เอาประกันเป็นหลัก ด้วยความคุ้มครองที่มีตั้งแต่การชดเชย การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารการขนส่งสาธารณะ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองทั้งจากการเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงผลประโยชน์รายวันขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการขนส่งศพกลับประเทศ เป็นต้น

2.แผนเสริม Property safe
เป็นแผนการคุ้มครองเสริม ที่ออกแบบมาเพื่อการคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของสัมภาระหรือของมีค่าของผู้เอาประกัน ซึ่งจะมีการชดเชยค่าเสียหายตั้งแต่กรณี การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนบุคคล อันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติหรือถูกปล้นจี้, การทำเงินสูญหาย, การส่งกระเป๋าสัมภาระล่าช้า รวมไปถึงการสูญเสียทั้งหนังสือและเอกสารสำหรับการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ผู้เดินทางได้รับความอุ่นใจยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากการคุ้มครองขณะโดยสารระบบขนส่ง ก็จะได้รับความคุ้มครองในแง่มุมของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินสูญหาย หรือการเกิดอาชญากรรมได้อีกด้วย

3.แผนเสริม Flight Secure
เป็นแผนการคุ้มครองเสริม ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีปัญหาต่อรูปแบบการเดินทางเป็นหลัก ตั้งแต่ การชดเชยถึงความล่าช้าขณะเดินทาง, กรณีที่พลาดเที่ยวบิน, การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนการเดินทาง ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งปัญหาอันเนื่องจากการติดขัดในเรื่องเหล่านี้ ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ผู้เดินทางควรคำนึงถึงด้วยเช่นกัน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครประกันกับ cigna
เกณฑ์อายุสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกัน
– ผู้ที่ต้องการซื้อประกันการเดินทาง cigna ทั้งแผนรายเที่ยวหรือแผนรายปี จะต้องมีอายุขั้นต่ำตั้งแต่ 5 ปีจนถึง 80 ปีบริบูรณ์

จำนวนวันคุ้มครองของประกันการเดินทาง cigna
– ใน 1 ทริปการเดินทางลูกค้าสามารถเลือกจำนวนการคุ้มครองได้ตั้งแต่ 30, 60, 90, 120, จนถึง 180 วัน

เอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครประกันด้วยตนเอง
– ในการซื้อประกันการเดินทางด้วยตนเอง จำเป็นต้องใช้เอกสารและข้อมูลดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ตของผู้เอาประกัน
2.ที่อยู่ของผู้เอาประกัน
3.ข้อมูลการเดินทาง อย่างละเอียด อาทิ วันเวลาไปกลับ จุดหมายการเดินทาง
3.ชื่อ นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ ( ส่วนนี้สำคัญมาก หากไม่มีการระบุในส่วนนี้ กระบวนการจะเป็นไปตามกฏหมายในทันที )